Vedtægter

Vedtægter for H. C. Andersen Golfklubs Grå Golfere.

§ 1. HCA–G3 er en klub i H. C. Andersen Golfklub for medlemmer af begge køn, som er tæt på ophør eller er ophørt på arbejdsmarkedet.

 

§ 2. Klubbens formål er golfspil med socialt samvær, hygge og godt kammeratskab. Vi er alle lige - alle spiller med alle. Vi spiller i 1 række.

Der spilles efter golfreglerne.
Sæsonen er primo april til primo oktober. Der udarbejdes turneringsplan, som udsendes kort før sæsonstart.
HCA-G3 har spilledag 1 gang ugentlig, p.t. onsdage. Der spilles 18 huller eller 9 huller med start ifølge turneringsplanen, dog således at sluttid tilstræbes at være sammenfaldende. Der spilles primært stableford (tællende turnering), men der kan forekomme variationer.
1 gang månedligt spilles der anden fælles matchform med efterfølgende fælles spisning.


§ 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Generalforsamlingen er øverste myndighed for klubben.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer. Stemmeret har medlemmer, som har betalt gyldigt kontingent året forinden.
Indkaldelse til generalforsamling sker senest 4 uger før afholdelse via opslag i Info-rummet og via mail til medlemmerne.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

  4. Fremlæggelse af budget – herunder kontingent – til godkendelse

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse

  7. Valg af suppleant

  8. Valg af revisor

  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt. Afstemninger foregår ved håndsoprækning og ved simpelt flertal. Hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer, eller bestyrelsen, skulle fremsætte ønsker om skriftlig afstemning, foretages skriftlig afstemning. Vedtægtsændringer skal afgøres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

§ 4. Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer. Valgperioden er 3 år. Hvert år er 1 - 3 bestyrelsesmed- lemmer skiftevis på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der skal være 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år. Suppleanterne er skiftevis på valg. I 2014 er der valgt 2 suppleanter. Suppleant nr. 1 er på valg lige år. Suppleant nr. 2 er på valg ulige år.

Suppleanterne deltager i det praktiske klubarbejde.

Hvert år vælges en revisor.

§ 5. Regnskabsåret går fra 1. januar – 31. december. Første regnskabsår iflg. nærværende vedtægter går fra 1.10.2015 – 31. december 2016.
Kontingent betales senest 15. marts - eller ved indmeldelse i HCA-G3. Man er først medlem når der er betalt. Gæstespillere kan spille for kr. 30,00 pr. gang.

Betaling sker til HCA-G3's bankkonto.

HCA-G3's midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut, valgt af bestyrelsen. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens evt. gæld, og har ingen andel i evt. formue.
Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmed- lemmer i forening, der er bemyndiget til at udstede fuldmagt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.


§ 6. Klubbens eventuelle ophævelse skal foregå ved afstemning på en generalforsamling. For forslagets vedtagelse kræves samme betingelser som ændring af vedtægterne.
Klubbens værdier og øvrige materiale skal overgå til ungdomsarbejdet i H.C.Andersen Golfklub såfremt denne på ophævelsestidspunktet eksisterer, ellers overgår de til ungdomsar- bejdet i Nordfyns Kommune.


Således vedtaget på generalforsamlingen, den 7.10.2015.

.............................................................. ..................................................................... 
Dirigent                                                          Bestyrelse 

Footer First Block Content

Footer Second Block Content

Footer Third Block Content