Turneringsbetingelser for H.C. Andersen Golfklub

Gyldighed
Dette turneringsreglement er gældende ved alle turneringer, der afholdes af
H. C. Andersen Golfklubs turneringsudvalg.

Regler
Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler, som udstikkes af DGU og de lokale regler der er for H. C. Andersen Golfklub. Dette reglement er et supplement til de til enhver tid gældende golfregler. Reglerne i dette reglement er gældende, såfremt andet ikke er anført i turneringsbetingelserne.

Deltagere
Klubbens turneringer er åbne for alle klubbens medlemmer. Det er dog en betingelse, at man opfylder eventuelle handicap- eller aldersbetingelser for den enkelte turnering.
Flexmedlemmer kan deltage mod betaling af turneringsfee samt alm. greenfee i udvalgte turneringer. Dette vil fremgå af Golfbox. 

Ledelse
Turneringsudvalget leder turneringen. Lederen af turneringen afgør eventuelle tvister og dennes afgørelse er endelig, jf. Regel 34-2. 

Tilmelding
Tilmelding sker via Golfbox. 
Tilmeldingsfristen udløber typisk kl. 12.00 tirsdag for turneringer der afvikles lørdag/søndag.
Ved for sen tilmelding, påføres man sidst på en afbudsliste (se punktet afbuds-/venteliste) 

Afbud 
Tilmeldingen er bindende fra det tidspunkt, tilmeldingslisten lukkes/nedtages. Ved afbud og udeblivelse er spilleren forpligtet til at betale fuldt turneringsfee. Betaling skal ske til turneringsudvalget senest 1 uge efter turneringsdagen. 
Afbud med gyldig grund kan foretages indtil 24 timer før turneringens start.
Ved framelding uden gyldig grund kan spilleren udelukkes i 2 efterfølgende klubturneringer.
Turneringsudvalget vurderer suverænt, hvad der accepteres som gyldig grund til afbud. 

Udeblivelse 
Ved udeblivelse bliver spilleren udelukket i 2 efterfølgende klubturneringer. Ved udeblivelse skal der, udover turneringsfee og gebyr, betales for eventuelle andre ydelser, f.eks. spisning. 

Afbuds-/venteliste 
Hvis turneringen er fuldt tegnet, når man tilmelder sig, overføres man normalt til en venteliste. Hvis man tilmelder sig for sent, påføres man afbuds-/vente-listen. Ved afbud vil der blive fyldt op i rækkerne ud fra afbuds-/ventelisten. Som udgangspunkt udtages deltagere på ventelisten efter ”først til mølle” princippet. 

Startliste 
Startlisten offentliggøres i golfbox og opsættes i klublokalet senest kl. 12.00 to dage før turneringen. Når startlisten er offentliggjort, er det ikke tilladt eller gyldigt afbud at strege sig på denne, men man skal melde afbud til turnerings-ledelsen. 

Handicap
En spillers handicap er det handicap, der er anført i handicaplisten. Er handicap anført forkert, skal spilleren gøre opmærksom på dette ved afhentning af scorekort. En deltager tilmeldt en række med handicap svarende til denne række, men som har spillet sig op eller ned efter tilmeldingsfristens udløb, spiller i den tilmeldte række, men med det nye handicap. 

Afhentning af scorekort
Scorekort udleveres, såfremt ikke andet er anført i turneringsbetingelserne, fra en halv time før første start. 
Senest 15 minutter før det tidspunkt, der er angivet på startlisten, skal spilleren have betalt turneringsfee og afhentet scorekort, ved gunstart dog senest 20 minutter før starttidspunktet, ellers har turneringsledelsen ret til at diskvalificere deltageren og evt. tildele starttiden til én fra afbuds-/ventelisten. 

Spillerens ansvar 
Det er spillerens ansvar:

-  at det på scorekortet anførte handicap er korrekt

-  at fastslå scoren på hvert hul sammen med markøren

-  at påføre antal slag og stableford point på scorekortet for spiller og markør

-  at skrive scoren tydeligt

-  at alle tvivlsspørgsmål er afgjort inden scorekortet underskrives og afleveres

-  at markøren har underskrevet scorekortet

-  at underskrive – og dermed godkende scorekortet

-  at indlevere scorekortet til turneringsledelsen uden unødig forsinkelse 
Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes som ulæselige eller mangelfulde, kan medføre diskvalifikation. 

Lokale regler
Udover de på scorekortet anførte lokale regler, kan der til hver turnering være opslået lokale regler, som skal iagttages.
Lokale regler skal ikke udleveres, men kan alene opslås på opslagstavler, eller offentliggøres ved information/briefing før turneringsstart. 

Starttid og startorden

a. Starttid:
 Spilleren skal starte på det tidspunkt, turneringsledelsen har fastsat.
 Hvis spilleren ankommer til startstedet, parat til at spille, inden for fem minutter efter hans starttid, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første hul i hulspil eller to straffeslag på første hul i slagspil. Ellers er straffen for overtrædelse af denne regel diskvalifikation.
 For bogey og parturneringer henvises i øvrigt til Regel 6-3. Der er ingen straf, når turneringsledelsen bestemmer, at usædvanlige omstændigheder har forhindret en spiller i at starte til tiden.
 Grupper: 
I slagspil skal slagspilleren under hele runden blive i den gruppe, som Komiteen har sammensat, medmindre Komiteen tillader eller godkender en ændring.
 Straf for overtrædelse af regel 6-3b:
 Diskvalifikation Best-ball og four-ball spil – se Regel 30-3a og 31-2)
b. Spillerne må ikke gå frem til Tee-stedet, før de forangående spillere har slået ud.

Turneringsstart
Turneringsstart er tidspunktet for 1. start i turneringen.
Ved gunstart startes på det angivne tidspunkt.
Turneringen igangsættes med 2 lange stød i horn, eller på den måde turneringslederen finder hensigtsmæssig på dagen og informerer om ved briefing.

Persontransporterende vogne
Det er ikke tilladt i klubturneringer at benytte persontransporterende vogne (buggyer), medmindre tilladelse til dette er bevilget af turneringsledelsen. 

Mobiltelefon, minicomputer og lignende elektronisk udstyr
Det er tilladt at bruge afstandsmåler i henhold til klubbens lokale regler, andet lignende elektronisk udstyr skal være slukket.
Ved overtrædelse heraf idømmes to strafslag på hullet, ved slagspil fratrækkes 2 points i stableford turneringer eller tab af hul i hulspil.
Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7
Turneringsledelsen kan i specielle tilfælde give dispensation til at en mobiltelefon må være tændt.

Langsomt spil
Skaber en bold uhensigtsmæssigt stort ”hul” på banen, vil den få en advarsel. Hvis advarslen ikke hjælper, vil hele bolden blive diskvalificeret, jf. fælles bestemmelser og anbefalinger, kapitel 3.

Afbrydelse af spil
Hvis turneringsledelsen skønner, at spillet skal suspenderes på grund af en farlig situation/tordenvejr eller kraftigt regnvejr, kører servicevognen på banen og afgiver et langt signal med signalhorn.
I tilfælde af øjeblikkelig afbrydelse skal alle ufortøvet afbryde spillet, markere bolden og søge ly.
Spillerne må ikke genoptage spillet, før turneringsledelsen har givet ordre til, at spillet genoptages.
Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, er han diskvalificeret, medmindre omstændighederne berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse med Regel 33-7.
Genoptagelse af spillet: To korte signaler med hornet, som gentages.

Aflevering af scorekort
Spilleren skal så hurtigt som muligt efter afslutning aflevere sit scorekort til turneringsledelsen.

Pointslighed
I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne, hvor andet ikke er nævnt i de enkelte turneringsbetingelser således:
Slagspil med handicap og stableford turneringer: Laveste handicap, sidste 9 – 6 – 3 – 2 – 1 huller efter nettoberegning, derefter lodtrækning.
Slagspil uden handicap: Omspil – sudden death.

Handicapregulering
Alle  turneringer er handicapregulerende i det omgang det er muligt at regulere handicap.

Præmieoverrækkelse
Turneringsledelsen fastsætter, hvornår præmieoverrækkelse finder sted.
Præmieoverrækkelse sker normalt efter afslutning af rækken. Hvis der i en række ikke er mindst 20 deltagere, kan overrækkelse slås sammen med næste række.
Præmievindere skal som udgangspunkt være til stede under præmie-overrækkelse – dog kan turneringsledelsen se bort fra denne regel, hvis evt. præmiemodtager overfor turneringsledelsen har givet en god grund til at måtte forlade klubben inden præmieoverrækkelse.
Ved evt. ”klappe-præmier” eller andre lodtrækningspræmier, skal spilleren være til stede for at modtage præmie. 

Dispensation
Turneringsudvalget kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte regler, hvor dette skønnes berettiget.

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15, 5400
Bogense

Footer Second Block Content

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30